Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XIV2005Issue 2(32)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
J. FRONCZYK, K. GARBULEWSKI: Modelowanie transportu zanieczyszczeń przez iłowe uszczelnienie składowiska programem POLLUTEv6
Modelling of contaminant transport though clay landfill liner using the program POLLUTEv6
pdf
E. KODA, E. WIENCŁAW, T. KOŁANKA: Modelowanie przepływu wód podziemnych i infiltracji zanieczyszczeń w korpusie odpadów składowiska
Groundwater flow and infiltration polluant modelling in wastes body of the landfill
pdf
E. KODA, J. PRZYSIADKA: Analiza stateczności wysokich skarp starego składowiska odpadów
Stability analysis of high slopes of old sanitary landfill
pdf
M. LENDO, Z. SKUTNIK: Badanie współczynnika konsolidacji (cv) nienasyconych iłów plioceńskich
Tests of the coefficient of consolidation (cv) of unsaturated pliocen clays
pdf
M.K. WDOWSKA, M.J. LIPIŃSKI: Ocena przepuszczalności gruntu antropogenicznego w świetle badań laboratoryjnych
Evaluation of permeability of man made soil by means of laboratory tests
pdf
J. KOSSOWSKI: Problemy metodyczne pomiaru strumienia ciepła w glebie: weryfikacja danych względem uzyskanych inną metodą
Methodical problems concerning soil heat flux measurement: verification of the data in respect to obtained by other method
pdf
R. OLESZCZUK, T. BRANDYK, J. SZATYŁOWICZ, T. GNATOWSKI, D. SZEJBA: Określenie natężenia przepływu wody przez drzewka brzozy na glebie torfowo-murszowej przy zastosowaniu metody "sap-flow"
Estimation of water flux though the birch trees on peat-moorsh soil using "sap-flow"method
pdf
P. WICHOWSKI: Prognozowanie zapotrzebowania na wodę w gospodarstwach sadowniczych
Forecasting of water requirements in fruit farms
pdf
H. KAZIEKO, L. KAZIEKO: Matematyczny model nawodnień powierzchniowych
Mathematical modelling of basin irrigation system
pdf
T. ROZBICKI: Zastosowanie wskaźników opadowych jako parametrów w modelowaniu agrometeorologicznym
Application of precipitation indexes in agrometeorological modelling
pdf
H. NIEMCZYK, B. KOWALSKA, G. MAJEWSKI: Analiza zależności między aktualną wilgotnością warstwy ornej gleby lekkiej i wskaźnikami opadów uprzednich
Analysis relationship betweeen actual soil moisture of light earth ploughing topsoil and anterior precipitation indexes
pdf
B. ŁYKOWSKI, D. GOŁASZEWSKI, T. ROZBICKI: Wpływ rozbudowy miasteczka akademickiego SGGW w Ursynowie na wysokość opadu atmosferycznego
Influence of the University campus development on the amount of precipitation
pdf
M. POŁOŃSKI, W. BOGUSZ: Analiza zasobów przedsięwzięcia inżynierskiego w harmonogramie sieciowym na podstawie programu Pertmaster Professional +Risk
Resource analysis of the schedule of engineering work applying of the Pertmaster Professional +Risk computer application
pdf
W. NIEMIEC: Agroturystyka i uzdrowiska
Agrotourism and spas
pdf
A. WAGNER: Znaczenie zbiorników wodnych w rozwoju ekoturystyki i agroturystyki w wybranych rejonach wiejskich w okolicach Krakowa
The role of water bodies in the development of eco-tourism and agro-tourism in the selected rural regions near Cracow
pdf
Z. HEIDRICH: Kierunki rozwiązań systemów kanalizacyjnych na terenach wiejskich
Trends in designing sewage systems for rural areas
pdf
M. GRANOPS: Wysokosprawne metody usuwania żelaza i manganu z wody w stacjach wodociągowych na obszarach niezurbanizowanych
Highly efficient methods of iron and manganese removal from water in water purification plants at the rural areas
pdf
D. ŚWIĄTEK, J. KUBRAK, K. PACHUTA: Określenie współczynników oporu w korycie rzeki nizinnej
Assessement of friction factors for the lowland river
pdf
M. FRĄK, M. WIŚNIEWSKA: Wpływ pestycydów (fenitrotion, tolylfluanid) na Daphnia magna na podstawie testów toksyczności ostrej
Influence of pesticides (fenitrotione, tolylfluanide) on Daphnia magna defined on acute toxicity tests
pdf
M. HYB, W. HYB: Zastosowanie pewnego modelu matematycznego do prognozy liczby ludności świata
Application of some mathematical model to the world population projection
pdf
W. PTACH, A. MITRASZEWSKA: Wpływ wojny w Zatoce Perskiej na lądowe środowisko naturalne
The Gulf war impacts on the natural terriestral environment
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2005